Media społecznościowe
TOP
Image Alt

Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ADVENTURETESS.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Definicje

1. Ilekroć w regulaminie niniejszym moja jest o:
I.1. usłudze turystycznej – należy przez to rozumieć:
I.1.1. przewóz uczestników,
I.1.2. zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu uczestników,
I.1.3. wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
I.1.4. inną usługę świadczoną uczestnikom, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w punktach 1.1.1.-1.1.3. powyżej,
I.2. Adventure Tess – należy przez to rozumieć, Adventure Tess spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w miejscowości Nowe Lubiejewo nr 25, 07-300 Ostrów Mazowiecka, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000986503 NIP: 7591756100, REGON: 522790239, kapitał zakładowy: 10 000 zł

I.3. imprezie turystycznej – należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji,
I.4. umowie o udział w imprezie turystycznej – należy przez to rozumieć umowę dotyczącą imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej, które to umowy zostały zawarte lub mają zostać zawarte, pomiędzy uczestnikiem a Adventure Tess,
I.5. uczestniku – należy przez to rozumieć każdego, kto chce zawrzeć umowę z Adventure Tess lub umowę taką już zawarł,
I.6. umowie – należy przez to rozumieć umowę o udział w imprezie turystycznej lub ewentualnie inną umowę, która została zawarta lub ma zostać zawarta między uczestnikiem a Adventure Tess, na mocy której Adventure Tess będzie świadczył co najmniej jedną usługę turystyczną na rzecz uczestnika,
I.7. konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dokonującą z Adventure Tess czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierającą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
I.8. partnerach – należy przez to rozumieć podmioty wspierające działalność Adventure Tess, współpracujące z Adventure Tess w celach handlowych i marketingowych,
I.9. adresie e-mail Adventure Tess – należy przez to rozumieć pocztę elektroniczną Adventure Tess, działająca pod adresem [adres],
I.10. stronie internetowej Adventure Tess – należy przez to rozumieć platformę teleinformatyczną działająca pod adresem www.adventuretess.com, poprzez którą można kontaktować się ze Adventure Tess, oglądać oferty imprez turystycznych i innych usług oraz na której Adventure Tess umieszcza inne informacje,
I.11. mediach społecznościowych – należy przez to rozumieć platformy teleinformatyczne, inne niż strona internetowa Adventure Tess, działające w formie strony internetowej lub aplikacji internetowej, za pośrednictwem których Adventure Tess i użytkownik mogą się m.in. kontaktować oraz za pomocą których Adventure Tess lub użytkownik mogą udostępniać, oceniać i komentować aktywność Adventure Tess. Do mediów społecznościowych należą m.in. te działające pod adresem: www.facebook.com, https://twitter.com/, https://pl.pinterest.com/,
I.12. polityce prywatności – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, określający zasady ochrony danych osobowych i zarządzania plikami cookies u Adventure Tess,
I.13. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę prawną i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., a także osobę fizyczną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą z Adventure Tess czynności prawnej związanej bezpośrednio z tą działalnością,
I.14. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin działania strony internetowej Adventure Tess, dostępny pod adresem: [odnośnik],
I.15. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
I.16. usługach świadczonych drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
I.17. użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę lub podmiot korzystający ze strony internetowej, działającej pod adresem www.adventuretess.com w jakikolwiek sposób,
I.18. osobie, której dane są przetwarzane/której dane dotyczą/ osobie – należy przez to rozumieć żyjącą osobę fizyczną, której dane osobowe Adventure Tess przetwarza zgodnie z wymogami wskazanymi w RODO.

§ 2
Cele regulaminu, podstawowe prawa i obowiązki stron, administratorzy danych osobowych

1. Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania strony internetowej Adventure Tess, działającej pod adresem www.adventuretess.com, w tym:
1.1. zasady ogólne funkcjonowania strony internetowej Adventure Tess,
1.2. zasady wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Adventure Tess,
1.3. zasady składania reklamacji na usługi świadczone drogą elektroniczną i ich rozpatrywania przez Adventure Tess,
1.4. inne prawa i obowiązki Adventure Tess i użytkowników.
2. Adventure Tess nieodpłatnie udostępnia regulamin użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także, na ich żądanie, udostępnia go w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się uczestnik.
3. Na prośbę użytkownika Adventure Tess wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu.
4. Użytkownik może kontaktować się ze Adventure Tess, w sprawie regulaminu oraz we wszelkich innych sprawach, w szczególności poprzez:
4.1. adres e-mail Adventure Tess,
4.2. drogę pocztową na adres Adventure Tess: Nowe Lubiejewo nr 25, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
4.3. media społecznościowe.
4.4. telefon pod numerem [numer].
5. Administratorem, który przetwarza dane osobowe użytkowników jest T

Adventure Tess spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w miejscowości Nowe Lubiejewo nr 25, 07-300 Ostrów Mazowiecka, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000986503 NIP: 7591756100, REGON: 522790239, kapitał zakładowy: 10 000 zł.

6. W przypadku aktywności użytkowników w mediach społecznościowych administratorami danych osobowych użytkowników w tym zakresie są zaś podmioty prowadzące dane media społecznościowe, zaś w przypadku dokonania przez użytkowników czynności prawnej bezpośrednio z kontrahentem – dany kontrahent.
7. Dodatkowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Adventure Tess, można znaleźć w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem [odnośnik].

§ 3
Aspekty techniczne funkcjonowania strony internetowej Adventure Tess

1. Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Adventure Tess użytkownik powinien posiadać urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internetu oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript, takiej jak m.in.: Google Chrome w wersji numer 24 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji numer 14 lub nowszej, Internet Explorer w wersji numer 11 i nowszej – Microsoft Edge, Safari w wersji numer 10 lub nowszej.
2. Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa Adventure Tess niniejszym informuje, iż do ryzyka związanego z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem strony internetowej Adventure Tess, adresu e-mail Adventure Tess lub mediów społecznościowych, należy zaliczyć m.in.: wirusy komputerowe, próby wyłudzeń, kradzież danych osobowych, kradzież środków pieniężnych, programy szpiegujące, a nadto wszelkie inne bezprawne działania osób trzecich, które mogą się skończyć szkodą materialną lub niematerialną po stronie użytkownika.
3. Adventure Tess podejmuje wszelkie zgodne z prawem działania w celu zminimalizowania ryzyka wskazanego w ust. 2 powyżej. Dodatkowe informacje w tym zakresie, każdy może uzyskać po wysłaniu w tym przedmiocie zapytania do Adventure Tess.
4. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać adresu e-mail Adventure Tess, strony internetowej Adventure Tess ani żadnej jej części, jak również jakichkolwiek innych elektronicznych i teleinformatycznych platform używanych przez Adventure Tess (w tym mediów społecznościowych), w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w żaden ze sposobów wskazanych w ust. 2 oraz do niedostarczania za ich pośrednictwem jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

II. INFORMACJE O USŁUGACH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4
Zasady ogóle świadczenia usług drogą elektroniczną przez Adventure Tess

1. Podczas korzystania ze strony internetowej Adventure Tess użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana m. in. gdy użytkownik zaprzestanie korzystać ze strony internetowej Adventure Tess lub skutek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Adventure Tess zapewnia działanie strony internetowej, którą się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie użytkownikowi:
3.1. w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:
3.1.1. korzystanie przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tą usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
3.1.2. jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi.
3.2. zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
4. Adventure Tess może umieszczać na stronie internetowej informacje handlowe. Informacja handlowa będzie wówczas wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa oraz będzie zawierać:
4.1. oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne,
4.2. wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,
4.3. wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

§ 9
Komentarze

1. Użytkownik ma możliwość dodania na stronie internetowej Adventure Tess komentarza. Komentarze mogą być także dodawane w mediach społecznościowych.
2. Przed dodaniem komentarza na stronie internetowej Adventure Tess użytkownik musi, poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa:
2.1. zaakceptować regulamin i potwierdzić zapoznanie się z nim,
2.2. zaakceptować politykę prywatności, dostępną pod adresem [odnośnik], i potwierdzić zapoznanie się z nią,
2.3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3. Adventure Tess zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub regulaminu niniejszego.

§ 10
Warunki reklamacji

1. Wszelkie reklamacje na usługi świadczone drogą elektroniczną mogą być składane przez użytkowników do Adventure Tess, w tym na jeden ze sposób wskazanych w § 2 ust. 4.
2. Adventure Tess odpowiada na wszystkie reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania, w sposób umożliwiający użytkownikowi zapoznanie się z odpowiedzią Adventure Tess w tym terminie.
3. W reklamacji zaleca się dokładne określenie występującego problemu.
4. Przedsiębiorcom nie przysługuje prawo do reklamacji, o jakiej mowa w paragrafie niniejszym, a Adventure Tess nie ponosi wobec nich jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

III. PLIKI COOKIES

§ 11
Rodzaje i zastosowania plików cookies na stronie internetowej Adventure Tess

1. W funkcjonowaniu strony internetowej Adventure Tess wykorzystywane są tzw. pliki cookies (inaczej „ciasteczka”). Pliki te zbierają informację o takich danych osób odwiedzających i przeglądających sklep internetowy jak: adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, częstości wizyt, rozdzielczości i ustawieniach ekranu, personalnych ustawieniach użytkownika. Strona internetowa Adventure Tess nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, poza tymi które zgromadzone są plikach cookies. Wszelkie informacje zbierane przez Adventure Tess poprzez pliki cookies wykorzystywane są tylko w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania strony internetowej Adventure Tess.
2. Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu obecności na danej stronie internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają zaś na urządzeniu użytkownika aż do czasu ich ręcznego usunięcia przez niego.
3. Adventure Tess przy działalności strony internetowej Adventure Tess korzysta zarówno z sesyjnych plików cookies jak i stałych plików cookies.
4. Żadne z używanych przez stronę internetową Adventure Tess plików cookies nie są szkodliwe dla urządzeń użytkowników, ani nie pozwalają na ich identyfikację. Nie zmieniają również ustawień urządzeń czy oprogramowania należącego do użytkownika.
5. W przypadku, gdy użytkownik nie wyraża zgody funkcjonowanie na jego urządzeniu plików cookies może nie wyrazić zgody na ich działanie, usunąć je ręcznie lub wyłączyć możliwość ich zapisywania w opcjach swojej przeglądarki internetowej, co może jednak wpłynąć na utrudnienie w korzystaniu ze strony internetowej, jakość usług elektronicznych świadczonych przez Adventure Tess i inne strony. Poniższe linki pokazują jak wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:
5.1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
5.2. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
5.3. Opera: https://help.opera.com/en/latest/
5.4. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
5.5. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
5.6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
5.7. Android: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
5.8. Windows Phone: http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
6. Właściciele poszczególnych stron internetowych, do których linki znajdują się w stronie internetowej Adventure Tess mogą używać plików cookies na innych zasadach, wskazanych w ich własnych politykach prywatności.

IV. DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§ 12

1. Konsumentowi, jeżeli wejdzie on w spór ze Adventure Tess, przysługują poza postępowaniem sądowym także następujące, przykładowe pozasądowe sposoby rozstrzygania tych sporów:
1.1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez polubowny sąd działający przy Inspekcji Handlowej (kontakt m.in.: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/) lub Izbie Gospodarki Elektronicznej (kontakt m.in. www.mediacjeeizby.pl)
1.2. wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, kontakt m.in. https://wiih.ibip.wroc.pl/public/.
2. Konsument może skorzystać także z:
2.1. bezpłatnej pomoc organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, takich jak:
2.1.1. Federacja Konsumentów (kontakt m.in: sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl, 800 007 707),
2.1.2. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (kontakt m.in.: porady@dlakonsumentow.pl, http://www.konsumenci.org/).
2.2. pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, która jest również bezpłatna i której szczegółowe zasady dostępne są w siedzibach rzeczników lub na ich stronach internetowych,
3. Inne porady konsument może także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działającego pod adresem www.uokik.gov.pl.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Adventure Tess może zmienić postanowienia niniejszego regulaminu, wskazując jednocześnie, termin wejścia w życie danej zmiany. Do czynności użytkowników dokonanych przed wejściem w życie zmian regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia regulaminu, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie spory między przedsiębiorcą a Adventure Tess rozpatrywać będą sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Adventure Tess, a właściwe dla tych sporów jest prawo polskie. Właściwość sądów i prawa w sporach między Adventure Tess a konsumentami wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Regulamin niniejszy w żadnym miejscu nie ogranicza praw konsumentów, uregulowanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy regulacjami niniejszego regulaminu a przepisami prawa powszechnie obowiązującego, odnoszącymi się do konsumentów, stosować należy wyłącznie przepisy prawa.
4. Regulamin niniejszy każdorazowo zawierać będzie datę od jakiej obowiązuje w danym brzmieniu oraz linki do wcześniejszych wersji.
5. Regulamin niniejszy ma zastosowanie od dnia [data] 2019 roku.

Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności. Ta strona korzysta z plików cookies (ciasteczka), w celu zapewnienia jak najlepszego jej funkcjonowania, na zasadach wskazanych w regulaminie. Czy wyrażasz na to zgodę?

You don't have permission to register